手机版
您的当前位置: 数字美文网 > 日志大全 > 什么日记大全 > 底的拼音(共7篇)

底的拼音(共7篇)

来源:什么日记大全 时间:2018-10-12 点击: 推荐访问:油的拼音 拼音字母表

【www.szjs-mold.net--什么日记大全】

底的拼音(一):

什么根什么底的成语

知根知底
拼音:zhī gēn zhī dǐ
释义:指有较深入的了解.
追根刨底
拼音:zhuī gēn pao dǐ
释义:追究底细.一般指追究事情的原由.
搜根问底
拼音:sōu gēn wèn dǐ
释义:指追问原因、结果.
穷根究底
拼音:qióng gēn jiū dǐ
释义:究:查究;底:底细.追求根底.一般指追问一件事的原由.
追根问底
拼音:zhuī gēn wèn dǐ
释义:见“追根究底”.
追根寻底
拼音:zhuī gēn xún dǐ
释义:见“追根究底”.
有根有底
拼音:yǒu gēn yǒu dǐ
释义:犹言有根有据.
寻根问底
拼音:xún gēn wèn dǐ
释义:见“寻根究底”.
询根问底
拼音:xún gēn wèn dǐ
释义:谓询问事情的详细原委,问个水落石出.
盘根问底
拼音:pán gēn wèn dǐ
释义:盘:仔细查问;问:寻问.盘问、追究事情的根由.
刨根究底
拼音:páo gēn jiū dǐ
释义:比喻追究底细.同“刨根问底”.
归根结底
拼音:guī gēn jié dǐ
释义:归结到根本上.同“归根结蒂”.
盘根究底
拼音:pán gēn jiū dǐ
释义:盘问、追究事情的根由.
刨根问底
拼音:páo gēn wèn dǐ
释义:比喻追究底细.
寻根究底
拼音:xún gēn jiū dǐ
释义:追求根底.一般指追问一件事的原由.

底的拼音(二):

须字头女字底念什么【底的拼音】

媭 xū
部首:女,部外笔画:9,总笔画:12
五笔86&98:EDMV 仓颉:HOV
笔顺编号:333132534531 四角号码:21404 UniCode:CJK 统一汉字 U+5AAD
基本字义
● 媭
(嬃)
xūㄒㄩˉ
◎ 古女子人名用字.
◎ 古代楚人称姐姐为媭.
详细字义
◎ 媭
嬃 xū
〈名〉
(1) 古代楚人对姐姐的称谓 [elder sister]
贾侍中说: 楚人谓姊为媭.——《说文》
(2) 女子人名用字 [a word used in a woman"s name]
媭,女字也.——《说文》
《汉语大词典》
嬃1 〔xū ㄒㄩ〕
〔《广韵》相俞切,平虞,心.〕
“ 媭1 ”的繁体字.
古时女子人名用字.《楚辞·离骚》:“ 女嬃 之婵媛兮,申申其詈予.” 王逸 注:“ 女嬃 , 屈原 姊也.”《史记·吕太后本纪》:“太后女弟 吕嬃 有女为 营陵侯 刘泽 妻.” 司马贞 索隐引 韦昭 曰:“ 吕嬃 , 樊哙 妻,封林光侯.”一说,古时 楚 人谓姊为嬃.《说文·女部》:“ 贾侍中 说, 楚 人谓姊为嬃.”参见“ 女嬃 ”.
【嬃碪】传说 屈原 之姐 女嬃 的捣衣石.亦指 女嬃 的捣衣声. 郦道元 《水经注·江水二》引 晋 袁山松 曰:“县( 秭归县 )北一百六十里有 屈原 故宅……宅之东北六十里有 女嬃 庙,捣衣石犹存.” 龚骞 《古风》诗之五:“千载嬃碪月下闻, 汨罗江 上山鬼啸.”
【女嬃】亦作“ 女须 ”.
1. 屈原 之姐.《楚辞·离骚》:“ 女嬃 之婵媛兮,申申其詈予.” 王逸 注:“ 女嬃 , 屈原 姊也.” 郭沫若 《女神·湘累》:“[ 屈原 ]颜色憔悴,形容枯槁.其姐 女须 扶持之.”2.后以为姊的代称. 宋 姜夔 《探春慢》词序:“予自孩幼从先人宦於古 沔 ,女须因嫁焉.中去复来几二十年,岂惟姊弟之爱, 沔 之父老儿女子亦莫不予爱也.” 宋 姜夔 《浣溪纱》词序:“予女须家 沔 之 山阳 ,左 白湖 ,右 云梦 .” 清 黄遵宪 《送女弟》诗:“粥粥扰群雌,申申詈女嬃.”

底的拼音(三):

"的"在唱歌时的发音为什么同"底"的发音一样?
有些歌唱家在唱歌时"的"的发音为什么同"底"的发音一样?比如“我和我的祖国”这一句,就唱成“我和我底祖国”.如果按“的”的本意来理解,发成“底”音意思上根本讲不通啊.还有就是“了”这个字,有时候也唱成“辽”音,如果是读出来,根本就不通啊?为什么唱的时候就变了呢?

“的”是修饰名词的,“地”是修饰动词的.
如“我的祖国”,“美丽地祖国”.唱歌的时候没那么严谨.
于是就吧“的de”读成“地di”.
至于“了le”读成“了liao”,首先我先说一下,唱歌是讲究押韵的,一般都是末字的韵母押韵.把它这样唱出来是出于和别的歌词押韵的考虑.【底的拼音】

底的拼音(四):

一个万字加个走之底,读什么

迈 mài
部首:辶 部外笔画:3 总笔画:6
五笔86:DNPV 五笔98:GQPE 仓颉:YMS
笔顺编号:153454 四角号码:31302 Unicode:CJK 统一汉字 U+8FC8
基本字义
1.抬起腿来跨步:步.进.2.老:..3.远行:.4.豪放:.5.超过:“则三王可~,五帝可越”.6.英里(用于机动车行车速度):每小时八十~.
详细字义
〈动〉
1.(形声.从辵夲义:远行)2.同本义 [journey]
丙子九月,辞家西迈.——钱谦益《徐霞客传》
我日斯迈,而月斯征.——《诗·小雅·小宛》3.∪缏跬(勇行迈进);迈迹(迈行;远行)4.行走;跨步 [walk;step]
行迈靡靡,中心摇摇.——《诗·王风·黍离》5.又如:迈过门槛;迈腿;迈步(举脚向前走;跨出步子);迈开(向前跨出)6.超过,跨越 [surpass]
三王可迈,五帝可越.——《三国志·高堂隆传》7.又如:迈世(超越时代);迈秀(超逸秀拔);迈绩(超绝的功绩)8.时光流逝 [pass]
今我不乐,日月其迈.——《诗·唐风·蟋蟀》9.又如:迈迈(往逝的样子);迈往(时光流逝)10.通“劢”.勤勉 [encourage]
皋陶迈种德.——《左传·庄公八年》11.又如:迈德(勉力树德);迈仁(勉力实行仁政);迈古(勉力学古)
〈形〉
1.超然不俗 [aloof]
风神高迈,客仪俊爽.——《晋书·裴楷传》2.又如:迈气(豪放的气概);迈达(豪爽旷达);迈俗(超脱世俗);迈秀(超逸秀拔);迈峻(豪迈峻拔);迈往(超脱凡俗)3.老 [old]
衰迈欠风尘.——杜甫《上白帝城》4.又如:老迈;年迈;迈终(老死);迈景(暮年;老境);迈寿(高年;长寿)
〈名〉
1.英里的音译(1英里=1.6093 千米.用于机动车行车速度) [mile].如:一个钟头走60迈

底的拼音(五):

亚加土字底念什么

【底的拼音】

[题名]:垩
[拼音]:è
[笔画]:9
[部首]:土 笔画数3
垩 (1) 恶 è (2) (形声.从土,亚声.本义:白色土,可用来粉饰墙壁) 同本义 [chalk] 垩,白涂也.――《说文》大次之山,其阳多垩.――《山海经·西山经》.注:“垩似土,色甚白.” 其土则丹青赭垩.――司马相如《子虚赋》天子诸侯黝垩.――《谷梁传·庄公二十三年》 (3) 后泛指可用来涂饰的各色泥土.如:垩灰(石灰的别名);垩笔(粉笔) 垩 (1) 恶 è (2) 用白色涂料粉刷墙壁 [whitewash] 垩,涂也.――《广雅·释室》垩墁.――《后汉书·尹敏传》其祧则守祧黝垩之.――《周礼·司祧》 (3) 又如:垩帚(粉刷墙壁的工具);垩室(古时居丧者居住的屋子,四壁用白泥粉刷);垩车(服丧者乘坐的涂白色的车);垩涂(涂饰);垩庐(垩室) 垩化 èhuà (1) [cretify]∶转化为白垩 (2) [chalking] (3) 用白垩进行处理 (4) 形成很易擦去的粉末垩(垩) è ㄜˋ (1) 白土,泛指可用来涂饰的土:(通称“白土子”.亦称“大白”).(2) 用白土涂饰:墙.墁.室(用白土涂刷的房子,古代孝子在父母去世第十一个月祭于家庙后所居).郑码:AKB,U:57A9,GBK:DBD1 笔画数:9,部首:土,笔顺编号:122431121

底的拼音(六):

鬼字底的字有那些?帮带上拼音~

鬼guǐ 鬽 mèi 魂 hún 魁 kuí 魀 gà 鬾 jì 鬿 qí 魆xū 魅mèi 魄 pò 魃 bá 魇yǎn 魉 liǎng 魈 xiāo 魌 qī 魎 liǎng 魊yù 魏wèi 魍 wǎng 魋tuí 魑 chī 魓bì 魐 gān 魖xū 魒piāo 魔mó 魕jī 魘yǎn 魗chǒu 魙zhān
求采纳

底的拼音(七):

这个是什么字?
想问下刀字加上之字底的是什么字 拼音怎么拼

【底的拼音】

辺 拼音:biān dào
部首:辶,部外笔画:2,总笔画:5 ; 繁体部首:辵,部外笔画:2,总笔画:9
五笔86:VPV 五笔98:VPE 笔顺编号:53454

本文来源:http://www.szjs-mold.net/rz/147131/

扩展阅读文章

数字美文网 http://www.szjs-mold.net

Copyright © 2002-2018 . 数字美文网 版权所有 京ICP备11356960号

Top