手机版
您的当前位置: 数字美文网 > 美文大全 > 华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(共10篇)

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(共10篇)

来源:美文大全 时间:2019-09-16 点击: 推荐访问:华宇宏盛达管 天地华宇

【www.szjs-mold.net--美文大全】

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(一):

一、用英语写出你会做及不会做的事,至少写出五句.⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍

I can play the violin well,but I can't play the piano.

I can dance and sing songs.

I can't play football or basketball.

Though I can play chess with you ,I don't have time.

I can do housework as well as my parents.

希望对你有帮助.【华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌】

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(二):

几个成语,只限3天
⒈最遥远之地 ⒉最遥远的地方 ⒊最大的相 ⒋最大的被子 ⒌最难熬的一天 ⒍最完整的滋味
(照了一张)最大的相 (到了一个)最遥远的地方 (到了一个)最遥远之地
【华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌】

最遥远的地方(天涯海角)
最大的相(包罗万象)
最大的被子(铺天盖地),
最难熬的一天(度日如年)
最完整的滋味:五味呈杂

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(三):

满足条件{⒈⒉⒊}真子集 M 真子集{⒈⒉⒊⒋⒌⒍}的集合M的个数是().并说明为什么?
上文中的“真子集”为 ( ≠

6个
这种题最好穷举
M={12,34}
M={1,2,3,5}
M={12,3,6}
M={12,345}
M={1,2,3,4,6}
M={12,3,5,6}

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(四):

用所给词的适当形式组成句子.新概念一册~
⒈you this dress be
⒉this be not me house
⒊here you be
⒋this be me
⒌watch not he be it
⒍here be you book and shirt
⒎this be not he ticket
⒏that be she number
⒐she be too Chinese
⒑what be she number

1.This is your dress.
2.This is not my house
3.Here you are.
4.This isn"t mine.
5.He"s not watching it.
6.Here are your book and shirt.
7.This is not his ticket.
8.That"s her number.
9.She"s Chinese,too.
10.What"s her number?

【华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌】

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(五):

《谈尊严》阅读答案⒈文章的中心论点是什么?⒉文章第一段有什么作用?⒊第二段主要运用了什么论证方法,有什么作用?⒋阅读第四段理清论证思路补全表格…⒌用简洁的语言概括第五段的事实论据⒍下列的两个系列能不能做本文的事实论据?为什么?…拜托了

文章的中心论点是:人活着就应该有尊严(或人要有尊严)
文章第一段是总论
举例论证和对比论证


华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(六):

一、请根据假言推理的有关知识,回答下列问题:
⒋甲女子排球队有A、B、C、D、E、F、G、P、Q、R、S、T等十二个队员.由于存在着队员的配合是否默契的问题,W教练在每次比赛时,对上场队员的挑选,都考虑了以下的原则:
①如果P不上场,那么,S就不上场;
②只有 D不上场,G才上场;
③A和C要么都上场,要么都不上场;
④当且仅当D上场,R才不上场;
⑤只有R不上场,C才不上场;
⑥A和P两人中,只能上场一个;
⑦如果S不上场,那么T和Q也不上场;
⑧R和F两人中也只能上场一个.
有一次,甲队同乙队的比赛中,由于种种原因,G一定要上场.
请问:在这场比赛中,上场的是那几个队员?请写出推理过程.
二、给出下列命题的负命题及其等值推理.
⒈如果某人发高烧,那么,某人就一定是患了肺炎.
⒉丽莎爱好唱歌,而且爱好跳舞.
⒊那封信要么寄往北京,要么寄往上海.
⒋或者A和B去看电影,或者C和D去看电影.
⒌一个人没有一定的生活基础,或者缺乏文字表达能力,他要写出好小说也是可能的.
三、下列推理属何种推理?请列出它们的推理形式,并说明是否有效,为什么.
1.如果寒潮到来,气温就要明显下降.所以,如果气温没有明显下降,就是寒潮没有到来.
2.只有认识落后,才能改变落后,所以,如果没有改变落后,就是还没有认识落后.
3.只有充分发展商品生产,才能把我国的经济搞活:只有把我国的经济搞活,才能加快四化建设的速度;所以,如果要加快四化建设的速度,就要充分发展商品生产.
4.如果要顺利进行四化建设,就要不断克服有碍四化建设的消极因素;如果要不断克服有碍四化建设的消极因素,就要健全我国的法制;所以,如果健全了我国的法制,四化建设就能胜利进行.

斗胆来补充一下.
一、楼上回答完全正确.
二、1.负命题:不是某人发高烧,他就一定患了肺炎.
等值推理:如果某人没有患肺炎,那么他一定没有发高烧.
2.负命题:丽莎并不爱好唱歌和跳舞.
等值推理:林莎不是不爱好唱歌和跳舞.
3.负命题:并不是说那封信要么寄往北京,要么寄往上海.
等值推理:那封信不是寄往北京,就是寄往上海.
4.负命题:并非或者A和B去看电影,或者C和D去看电影.
等值推理:要么A和B去看电影,要么C和D去看电影.
5.负命题:一个人没有一定的生活基础,或者缺乏文字表达能力,要写出好小说是不可能的.
等值推理:一个人要写出好小说,不一定要有一定的生活基础或者文字表达能力.
三、1.演绎推理.推理形式:假言推理,此命题有效;
2.演绎推理.推理形式:假言推理,此命题无效;
3.演绎推理.推理形式:三段论,此命题有效;
4.演绎推理.推理形式:三段论,此命题无效;

有错误之处,请指正.

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(七):

速度150分,马上回答,
⒈( )行( )效 ⒉一定发生用( )然 ⒊非常明显用( )然 ⒋倒着八十九,正着九十八(打一字)( ) ⒌慷慨悲歌这个成语故事主人公是( )
⒍约法三章这个成语故事主人公是( ) ⒎画龙点睛这个成语故事主人公是( ) ⒏完壁归赵这个成语故事主人公是( ) ⒐洛阳纸贵这个成语故事主人公是( ) ⒑闻鸡起舞这个成语故事主人公是( ) ⒒莫等闲,( ),空悲切.⒓三更灯火五更鸡,( ).⒔青莲居士是( ).⒕香山居士是( ).⒖六一居士是( ).⒗易安居士是( ).⒘柳泉居士是( ).⒙千里戈壁(一个城市名)( )
19.拿枪的兵(一个城市名)( )20.风平浪静(一个城市名)( )21.大江东去(一个城市名)( )22.空中霸王(一个城市名)( )23.初次见面(一个城市名)( )24.空中码头(一个城市名)( )25.最荒凉的地方(一个成语)( )26.最反常的气候(一个成语)( ).就这些,不好意思我就150分

⒈( 上)行( 下)效
⒉一定发生用( 必)然
⒊非常明显用( 显)然
⒋倒着八十九,正着九十八(打一字)( 杂)
⒌慷慨悲歌这个成语故事主人公是(项羽 )
⒍约法三章这个成语故事主人公是( 刘邦)
⒎画龙点睛这个成语故事主人公是(张僧繇 )
⒏完壁归赵这个成语故事主人公是( 蔺相如)
⒐洛阳纸贵这个成语故事主人公是(司马相如)
⒑闻鸡起舞这个成语故事主人公是(祖逖 )
⒒莫等闲,( 白了少年头),空悲切.
⒓三更灯火五更鸡,( 正是男儿读书时)
⒔青莲居士是( 李白)
⒕香山居士是( 白居易)
⒖六一居士是( 欧阳修)
⒗易安居士是( 李清照)
⒘柳泉居士是( 蒲松龄)
⒙千里戈壁(一个城市名)( 长沙)
19.拿枪的兵(一个城市名)(武汉 )
20.风平浪静(一个城市名)( 宁波)
21.大江东去(一个城市名)(上海 )
22.空中霸王(一个城市名)( 高雄)
23.初次见面(一个城市名)(新会 )
24.空中码头(一个城市名)(连云港 )
25.最荒凉的地方(一个成语)( 荒无人烟)
26.最反常的气候(一个成语)(晴天霹雳 )

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(八):

求各方面的古诗
分别带有
⒈离情别绪(2首)
⒉春夏秋冬(各一首)
⒊风花雪月(2首)
⒋山水风光(2首)
⒌名胜古迹(2首)

1.离情别绪
送友人
李白
青山横北郭, 白水绕东城.
此地一为别, 孤蓬万里征.
浮云游子意, 落日故人情.
挥手自兹去, 萧萧班马鸣.
别董大
高适
千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷.
莫愁前路无知己,天下谁人不识君?
2.春夏秋冬
春---春日京中有怀 杜审言
今年游寓独游秦,愁思看春不当春.
上林苑里花徒发,细柳营前叶漫新.
公子南桥应尽兴,将军西第几留宾.
寄语洛城风日道,明年春色倍还人.
夏-----初夏即事 王安石
石梁茅屋有弯碕,
流水溅溅度西陂.
晴日暖风生麦气,
绿阴幽草胜花时.
秋------秋词 刘禹锡
自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝.
晴空一鹤排云上,便引诗情到碧宵.
冬------夜坐吟 李白
冬夜夜寒觉夜长,沉吟久坐坐北堂.
冰合井泉月入闺,金缸青凝照悲啼.
金缸灭,啼转多.掩妾泪,听君歌.
歌有声,妾有情.情声合,两无违.
一语不入意,从君万曲梁尘飞.
3.风花雪月

题临安邸 林升
山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休.
暖风熏得游人醉,直把杭州当汴州.

梅花 陆游
闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中.
何方可化身千亿,一树梅花一放翁.

十二月十五夜 袁枚
沉沉更鼓急,渐渐人声绝.
吹灯窗更明,月照一天雪.

送人游吴 杜荀鹤
君到姑苏见,人家尽枕河.
古宫闲地少,水巷小桥多.
夜市卖菱藕,春船载绮罗.
遥知未眠月,乡思在渔歌.
4.山水风光
望洞庭 刘禹锡
湖光秋月两相和,
潭面无风镜未磨.
遥望洞庭山水翠,
白银盘里一青螺.
石壁精舍还湖中作 谢灵运
昏旦变气候,山水含清晖.
清晖能娱人,游子憺忘归.
出谷日尚早,入舟阳已微.
林壑敛暝色,云霞收夕霏.
芰荷迭映蔚,蒲稗相因依.
披拂趋南径,愉悦偃东扉.
虑澹物自轻,意惬理无违.
寄言摄生客,试用此道推.
5.名胜古迹
南游吟草 郁达夫
武夷三十六雄峰,九曲清溪境不同.
山水若从奇处看,西湖终是小家容.
石头城 刘禹锡
山围故国周遭在,潮打空城寂寞回.
淮水东边旧时月,夜深还过女墙来.

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(九):

几道语文古诗词填空题
⒈与月亮有关:( )
⒉高适的“别董大”:( )
⒊十指不沾泥,( )
⒋蒌蒿满地芦芽短,( )
⒌绿阴不减来时路,( )
⒍( ),不破楼兰终不回.
⒎( ),风光不与四时同.
⒏( ),南望王师有一年.
⒐君问归期未有期,( )

⒈与月亮有关:( 举头望明月,低头思故乡;明月几时有,把酒问青天)
⒉高适的“别董大”:(千 里 黄 云 白 日 曛 ,北 风 吹 雁 雪 纷 纷 .莫愁前路无知己 ,天下谁人不识君 .)
⒊十指不沾泥,(鳞鳞居大厦)
⒋蒌蒿满地芦芽短,( 正是河豚欲上时)
⒌绿阴不减来时路,( 添得黄鹂四五声)
⒍(黄沙百战穿金甲 ),不破楼兰终不回.
⒎(毕竟西湖六月中 ),风光不与四时同.
⒏( 遗民泪尽胡尘里),南望王师有一年.
⒐君问归期未有期,( 巴山夜雨涨秋池)

【华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌】

华宇主g,管⒌⒊⒌⒋⒌(十):

⒈teacher(对应词)____⒉table(同义词)___⒊let us(缩略形式上)___⒋China(形容词)___⒌orange(复数)___6.sunglass(复试)___7.this(复数)___8.he(复数)___9.lunchbox(复数)___10.go(对应词)___black(对应词)___niece(对应词)___much(对应词)___old(反义词)___long(反义词___strong(反义词)___fat(反义词)___clean(反义词)___clid(复数)___cat(同义词)___dog(同义词)___thick(比较级)___thin(比较级)___big(比较级)___naughty(比较级)___oretty(比较级)___

1.student(老师——学生)
2.desk(桌子——课桌)
3.let"s
4.Chinese(中国的、中国人)
5.oranges( 加s)
6.sunglasses( 加es)
7.these(这个——这些)
8.they( 他——他们)
9.lunch boxes( 加es)(注意,中间要空格)
10.come(走——来)
11.white(黑——白)
12.nephew(外甥女——外甥)
13.little
例如:how much milk do you want?
just a little.
如果是many,则是few.
例如:how many cookies do you want?
just a few
14.如果是旧,就是new(新)
如果是老,就是young(年轻)
15.short(长——短)
16.weak,frail,feeble (强壮——软弱)
17.thin(胖——瘦)
18.dirty(干净——脏)
19.children(加ren)你打错了,没有这个词.
20.kitten(猫——小猫)
21.puppy(狗——小狗)
22.thicker(单音节在结尾加er)
23.thinness(特殊的,在后面加ness)
24.bigger(以重读闭音节结尾,且结尾只有一个辅音时,加最后一个字母+er)
25.naughtier(去y加i和er)
26.非常抱歉,我在金山词霸上说没有oretty这个词.如果这个词成立,你就把它去y加i和er就行了.

本文来源:https://www.szjs-mold.net/mw/166386/

上一篇:华夏地理(共10篇)
下一篇:华政教务(共10篇)

扩展阅读文章

数字美文网 https://www.szjs-mold.net

Copyright © 2002-2018 . 数字美文网 版权所有 京ICP备11356960号

Top