手机版
您的当前位置: 数字美文网 > 日志大全 > 什么日记大全 > 日晕拼音(共9篇)

日晕拼音(共9篇)

来源:什么日记大全 时间:2019-06-14 点击: 推荐访问:日晕图片 宁波日晕

【www.szjs-mold.net--什么日记大全】

日晕拼音(一):

彩虹日晕 读音
快,今天就要用

晕:第四声.

日晕拼音(二):

晕在日晕中念什么?

rì 【yùn】
日晕
日光通过云层中的冰晶时,经折射而形成的光的现象.围着太阳成环形,带有彩色,通常颜色不明显.日晕常被看做天气变化的预兆.通称风圏.

日晕拼音(三):

散;晕;藏;涨;多音多义字注音并组词
二、给下列多音多义字注音并组词.
( ) ( )
1、涨 2、散
( ) ( )
( ) ( )
3、晕 4、藏
( ) ( )【日晕拼音】

散 [sàn] 分散,解散,涣散,散落,散失,散布,散发...
散 [sǎn] 松散,散漫,懒散,散碎,散装,散文.
晕 [yùn] 光晕,日晕,晕车,眼晕,晕眩...
晕 [yūn] 晕倒,晕厥
藏 [cáng] 埋藏,收藏,隐藏,蕴藏,包藏,藏品,藏书...
藏 [zàng] 宝藏,三藏...
涨 [zhǎng] 涨潮,涨水,涨价,涨钱.
涨 [zhàng] 涨红...

日晕拼音(四):

晕有几种发音?分别是什麽?
好像是三种,我叶不太清楚,
就记得一声和四声,但觉得还有一种发音

4声的:晕车 晕船..这一类的都是4声
一声的..头晕..晕...表示状态时候是一声
..三声确实没有``或者...至少我没见到过``

日晕拼音(五):

五年级上册词语盘点拼音

要求会认的词语:
(1)目的dì地 踮diǎn脚 暂zàn时 恰似sì 似shì的 美差chāi 差chà不多 奔bēn向那里分fèn外 禁jīn不住 皱zhòu眉头支撑chēng 腋yè下 贪婪lán
水浒传zhuàn 犹豫yù 编biān写 某mǒu 种 伴侣lǚ 娱yú乐 心扉fēi 一阕què 呐喊nà 过瘾yǐn 囫hú囵吞枣磁cí石 锻duàn炼酵jiào母 借鉴jiàn
(2)抹mā净 低头折zhé节 屡屡lǚ 甚shèn至 衰shuāi老 华侨qiáo 葬zàng身异国 颇pō负盛名 玷diàn 污 秉bǐng性 眷juàn恋 潺chán潺 婀ē娜nuó干涸hé 点缀zhuì 螃 蟹páng xiè
(3) 哺bǔ乳 即jí 使 处chǔ 理 安然无恙yàng 追 逐zhuīzhú 苔藓tái xiǎn
勉强miǎn qiǎng 削xuē弱朝zhāo晖 潜qián入 倾qīng 入 粘zhān 贴较jiào 短 日晕yùn 橡栗lì 蛰zhé伏 滤lǜ出 单调diào
(4) 捕bǔ捞 操纵 cāozòng 乞qǐ求 便pián 宜 居 jū然 挑拨tiǎo 眼睑jiǎn 咂zā 嘴 翕xī动 细腻nì 流泻xiè 络luò绎yì不绝 雏chú鸟 回眸móu 榨zhà油 鲈lú鱼 皎jiǎo洁
(5、6)拖沓tà 谴qiǎn责 倚yǐ门 艰涩sè 怔zhèng住 打蔫niān
歧qí途 谨慎jǐn shèn 腼腆miǎn tiǎn 攥zuàn着 龟jūn裂 忙碌lù
陷xiàn入 混hùn乱 瓦砾lì漆qī黑驰骋chěng 魅mèi力 凝滑如脂zhī 沉坠zhuì 浩瀚hàn 风韵yùn 顿挫抑cuò yì扬 搁gē板 剖pōu成
(7)不可估量liáng 玲líng珑剔tī透 蓬莱láiyáo瑶台 吼hǒu一声 抡lūn一个圈 崎岖qíqū 礼lǐ炮 眺tiào望
(8)停泊bó 港gǎng口 众星拱gǒng月 岷mín山 五更gēng天 奔bēn赴 干扰rǎo 旮旯gālá 在行háng
会读会写的词语:
(八)单元看拼音写词语
yún yá diǎn lǐ fù zhǔ xí wěi yuán xié shāng huān hū
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
wài bīn qíng qǐ guāng zé zòu qǐ dàn shēng sù lì
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
diàn niǔ zhān yǎng piāo fú qí bīng sǎng zǐ sù jìng
( )( )( ) ( ) ( ) ( )
gòng chǎn dǎng yuǎn zhēng huì jí àn zhào yù dìng
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
pái liè bō làng fèn dòu xuān gào zhuāng yán xuǎn jǔ
( ) ( ) ( )( )( ) ( )
guāng míng wàn shuǐ qiān shān sì miàn bā fāng cì xù
( )( )( )( )
páishāndǎohǎi yè yǐ jì rì duānduānzhèngzhèng xiōngtáng
( ) ( ) ( ) ( )

(七)单元看拼音写词语
gūliàng sǔn shī huáng jiā yuán lín líng lóng tītòu
( )( )( )( )
háng zhōu péng lái yáo tái hóng wěi sòng dài qīn rù
( )( )( )( )( )
tǒng yī xiāo huǐ huī jìn guī bǎo lóng wáng miào rèn wù
( )( )( )( )( )( )
xìng gě dà hǒu mǎn qiāng nù huǒ qí qū shī tǐ mín shān
( ) ( )( )( )( )( )
zhǎn dìng jié tiě zhuì luò báo zǐ chóu hèn tiào wàng
( ) ( )( )( ) ( )
diàn táng jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù háo mài ní wán
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
jǔ shì wén míng zhòng xīng gǒng yuè tíng tái lóu gé
( ) ( ) ( )
shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo
( ) ( ) ( )

(六) 单元看拼音写词语
luò shān jī hùn luàn xī rì fèi xū jí bù jué wàng
( )( )( )( )( )( )
qīng gē màn wǔ bào zhà wǎ lì zá guō mài tiě
( )( )( )( )
chàn dǒu kāi pì pò làn bù kān zāo gāo qǐ dí
( )( )( )( )( )
lǒu zhù zì háo téng xiě wèi zhì gōng sī qí miào
( )( )( )( )( )( )
chū bǎn cí xiáng qí tú jǐn shèn jìng yǎng pàn duàn
( )( )( )( )( )( )
xì jù yán lì líng gǎn chuàng zuò yuán quán jǐng gào
( )( )( ) ( )( )( )
tí xǐng bǎ wò jí duān yī rú jì wǎng dé yì yáng yáng
( )( )( )( )( )
ān dùn jiān dìng wā jué tàn xī bēi tòng yōng bào
( )( )( )( )( ) ( )
què shí duàn yán huān shēng xiào yǔ mǎn huái xìn xīn
( )( )( )( )

(四)单元看拼音写词语
bǔ lāo yú ěr jiàn qǐ yú gōu xiǎo xīn yì yì
( )( )( )( )( )
cāo zòng yú sāi jiǎo jié zuǐ chún jǔ sàng yòu huò
( )( )( )( )( )( )
gào jiè shí jiàn bàn mǔ pǐn cháng fēn fù máo tíng
( )( )( )( )( )( )
zhà yóu shí liú fù jìn huī yìng jù liè shàng gōu
( )( )( )( )( )( )
bǎi tuō zhēng biàn qǐ qiú lǚ tú yán gé yǒng jiǔ
( )( )( )( )( )( )
qǐ shì shōu huò pián yí kě guì ài mù fēn biàn
( )( )( )( )( )( )
tǐ miàn yín guāng shǎn shǎn bù róng zhēng biàn yīyībùshě
( )( )( )( )

(三)单元看拼音写词语
jīng yú féi zhū shàng‘ è bǔ rǔ lǜ chū dù zǐ
( )( )( )( )( )( )
fèi bù ǎi xiǎo pàn duàn tāi shēng mù qián tuì huà
( )( )( )( )( )( )
chuí zhí jīng yàn shòu mìng dào qiè xián yí jiā sī
( )( )( )( )( )( )
ān rán wú yàng ǒu duàn sī lián zhān tiē zào yīn
( ) ( )( )( )
fèi shuǐ tè zhēng zhēn guì jí cù bào jǐng fàn zuì
( ) ( ) ( )( )( )( )
jīn shǔ yín háng tú zhǐ jí shǐ guī dìng chuāng lián
( )( )( )( )( )( )
bǎo chí jí zhōng chù lǐ duì fù yán zhì qí jì bó wù guǎn
( )( )( )( )( )( )( )

(二)单元看拼音写词语
yōu chóu sāi biān shèn zhì xì chóu zǐ wū hū piāo bó
( )( )( )( )( )( )
suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo shǒu juàn huá qiáo gǔ qì
( )( )( )( )( )( )
wéi dú dùn shí xī hǎn lí bié dà dǐ jīng shén
( )( )( )( )( )( )
pǐn gé líng hún mín zú qì jié mó nán qī líng
( )( )( )( )( )( )
jìng yù bì jìng zhēn cáng lèi yǎn méng lóng
( )( )( )( )
néng shū shàn huà dǐng tiān lì dì dī tóu zhé jié
( )( )( )
pō fù shèng míng xiāng piāo shí lǐ shǒu wàng xiāng zhù
( )( )( )

(一)单元看拼音写词语
qiè dú chǎo cài guō sháo diǎn qǐ jiǎo è láng jù pà
( )( )( )( )( )( )
chōng zú wū yán zhòu méi tóu fàn wǎn zhēn suān shūguì
( )( )( )( )( )( )
zhī chēng āi yō bàn lǚ yú lè bǎi yīn hé yī tàng
( )( )( )( )( )( )
háo bù yóu yù bèi sòng líng cì biān xiě mǒu zhǒng
( )( )( )( )( )
zhāo pái dān yōu jí qiè huán jìng zhī qù yì yì
( )( )( )( )( )( )
guāng gù kǒng pà lǐ yóu qí shí gǔ lì huán rào
( )( )( )( )( )( )
yú lè gǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn
( )( )( )( )( )( )
hū lüè fāng shì qīng pén dà yǔ luò yáng yú guān
( )( )( )( )( )
sī chóu nà pàn qiān zhàng líng hún lǚ lǚ yōu fāng
( )( )( )( )( )
zàng shēn jī cháng lù lù gǔn guā làn shú rú zuì rú chī
( )( )( )( )
bēi huān lí hé qiān piān yī lǜ xīn ān lǐ dé
( ) ( ) ( )
liú guāng yì cǎi fú xiǎng lián piān qiān cháng guà dù
( )( )( )
bié chū xīn cái niàn niàn bù wàng jīn jīn yǒu wèi
( )( )( )
hú lún tūn zǎo rú jī sì kě yǔ zhòng bù tóng
( )( )( )
ǒu xīn lì xuè tiān cháng rì jiǔ bù qiú shèn jiě
( )( )( )
bù yán ér yù dà xiǎn shēn shǒu
( ) ( )

日晕拼音(六):

高中语文基础知识(字音)
多多益善【日晕拼音】

字音检测试题(一)
1、下列词语中加点的字读音完全相同的一组是( )
A、腈纶 菁华 粳米 泾渭分明 旌旗
B、跂望 契合 修葺 迄今为止 锲而不舍
C、拎包 窗棂 聆听 高屋建瓴 棱角分明
D、囹圄 佝偻 揶揄 向隅而泣 生杀予夺
2、下列词语中,加点字的读音完全相同的一组是( )
A、蛟龙 搅拌 焦虑 娇生惯养 心存侥幸
B、鸿鹄 辜负 箍桶 沽名钓誉 呱呱坠地
C、萧瑟 塞责 晦涩 不事稼穑 十恶不赦
D、觊觎 茱萸 墙隅 尔虞我诈 滥竽充数
3、下列词语中加点的读音完全相同的一组是( )
A、簇拥 蹙额 箭镞 猝不及防 一蹴而就
B、氤氲 殷红 姻缘 绿树成阴 万马齐喑
C、闪烁 朔风 硕大 数见不鲜 横槊赋诗
D、渎职 疑窦 案牍 穷兵黩武 买椟还珠
4、下列加点的读音,全都相同的一项是( )
A、崎岖 颀长 畸形 出奇制胜
B、讥诮 俊俏 地壳 悬崖峭壁
C、贻误 怡然 遗失 百战不殆
D、隐讳 教诲 污秽 运筹帷幄
5、下列个组词语中加点的字的读音完全相同的一组是( )
A、绯闻 斐然 缠绵悱恻 蜚短流长
B、应允 楹联 义愤填膺 脱颖而出
C、馈赠 磨蹭 减员增效 爱憎分明
D、寂寞 蓦然 厉兵秣马 相濡以沫
6 、下列词语中加点的字的读音,全都不相同的一组是( )
A、纯粹 淬火 翠绿 鞠躬尽瘁 出类拔萃
B、沮丧 诅咒 龃龉 含英咀华 减租减息
C、抠门 讴歌 怄气 呕心沥血 并驾齐驱
D、茎叶 径庭 痉挛 经年累月 泾渭分明
7、下列词语中加点的字,读音全都不相同的一组是( )
A、跻身 侪辈 剂量 济济一堂 光风霁月
B、入殓 眼睑 验证 横征暴敛 勤俭节约
C、褝让 阐释 忌惮 箪食壶浆 殚精竭虑
D、悲怆 寒伧 创伤 沧海桑田 踉踉跄跄
8、下列词语中的字读音完全相同的一组是( )
A、鸟喙 贿赂 诲人不倦 风雨如晦
B、估量 辜负 蛊惑人心 沽名钓誉
C、挣脱 狰狞 铮铮铁骨 云蒸霞蔚
D、附和 凫水 覆水难收 循环往复
9、下列加点字的注音,完全相同的是( )
A、煎熬 翩跹 信笺 歼击机 草菅人命
B、渎职 赎罪 案牍 小牛犊 穷兵黩武
C、对峙 窒息 挚友 滞纳金 栉风沐雨
D、偏僻 裨益 辅弼 庇护权 刚愎自用
10、下列加点字的注音,完全正确的一组是( )
A、监考(jiān) 布衾(qīn) 汗流浃背(jiá) 妄自菲薄(fěi)
B、筵席(yán) 发酵(xiào) 命途多舛(chuǎn) 繁文缛节(rù)
C、角色(jiǎo) 气氛(fèn) 翘首以待(qiào) 纨绔子弟(kù)
D、悲恸(tòng) 重创(chuāng) 潜移默化(qián) 谆谆教诲(zhūn)
11、下列词语中加点的字读音都不相同的一组是( )
A、汲取 积极 负笈从师 岌岌可危
B、自刭 颈椎 泾渭分明 毛孔痉挛
C、觊觎 觇视 面面相觑 循规蹈矩
D、荟萃 杂烩 脍炙人口 市侩嘴脸
12、下列加点的字读音完全相同的一项时( )
A、胜迹 圣经 剩余 盛情难却 千乘之国 史乘
B、横事 衡量 道行 横行霸道 恒河沙数
C、识趣 实录 拾级 食古不化 拾人牙慧
D、闻达 紊乱 稳练 刎颈之交 纹丝不动
13、下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A、熏陶(tāo) 葡萄(táo) 良(láng)莠不齐 书声琅琅(láng)
B、戈(gē)壁 游弋(yì) 框(kuàng)架 泪流满眶(kuàng)
C、漂(piāo)洗 漂(piāo)浮 滂(pāng)沱 气势磅(páng)礴
D、恶(è)劣 恶(è)习 粘(niān)连 拈(niān)轻怕重
14、下列加括号的字的读音完全相同的一项是( )
A、(宦)官 (豢)养 (盥)洗 (患)得患失 风云变(幻)
B、(莅)临 乖(戾) 官(吏) 呕心(沥)血 不寒而(栗)
C、(翌)日 对(弈) (肄) 业 苦心孤(诣) 雄关险(隘)
D、(羡)慕 汗(腺) (霰)弹 (谄)媚阿谀 借花(献)佛
15.下列词语中加点的字注音全都不相同的一组是( )
A.佯装 徜徉 安然无恙
B.碑帖 裨益 奴颜婢膝
C.倩影 靓女 靖康之耻
D.蓦然 募捐 漠不关心
16.下列词语中加点字的读音,不完全相同的一组( )
A.顾盼 雇佣 痼疾 故弄玄虚
B.负疚 马厩 就范 咎由自取
C.慰藉 解送 芥蒂 借花献佛
D.叫嚣 发酵 枭雄 惟妙惟肖
17.下列词语中加点的字读音,全都不相同的一组是( )
A.阻击 沮丧 阻止 含英咀华 越俎代庖
B.端详 揣测 湍急 苟延残喘 惴惴不安
C.估价 枯槁 训诂 怙恶不悛 沽名钓誉
D.嗔怪 谨慎 瞋视 文思缜密 镇定自若
18.下列词语中加点字的读音有错误的一组是( )
A.牛虻(méng) 氓(méng)隶 魍(wǎng)魉 欺罔(wǎng)
B.草菅(jiān)人命 绾(wǎn)结 猪倌(guān) 管(guǎn)理
C.枢(shū)纽 抠(kōu)门 沤(òu)肥 伛(gòu)偻
D.慑(shè)服 蹑(niè)手蹑脚 镊(niè)子 嗫(niè)嚅
19.下列词语中加点字读音全都不相同的一组是( )
A.点缀 辍学 啜泣 拾掇
B.绷脸 蹦跳 崩溃 绷带
C.作坊 油炸 柞蚕 昨天
D.蹉跎 磋商 嗟叹 参差
20.下列词语中加点字读音全都相同的一组是( )
A. 蹭蹬 瞪眼 澄沙 凳子
B. 淬火 士卒 仓猝 憔悴
C. 竿子 旗杆 干支 宵衣旰食
D. 翁媪 日晕 氤氲 面有愠色
21.下列词语中加点字读音全部正确的一组是( )
A.粗糙(cāo) 卓(zhuó)越 肖(xiào)像 侮(wǔ)辱
B.不妨(fāng) 街坊(fāng) 脂肪(fáng) 妨(fǎng)碍
C.载(zǎi)体 载(zài)重 角(jué)逐 角(jiǎo)力
D.哈(hǎ)达 哈哈(hā)镜 混(hùn)乱 混(hùn)水摸鱼
22.下列词语中加点字读音有错的一组是( )
A.漱(shù)口 色厉内荏(rěn) 浣(huàn)纱 否(pǐ)极泰来
B.鹰隼(sǔn) 瓦(wà)刀 铁锨(xiān) 胼手胝(dǐ)足
C.褫(chǐ)夺 踟蹰(chú) 彳亍(chù) 踯(zhí)躅
D.压轴(zhòu)戏 囹圄(yǔ) 垄(lǒng)沟 涎(xián)皮赖脸
23.下列词语中加点字读音有错误的一组是( )
A.拮(jié)据 绥(suí)靖 饥荒(huang) 髋(kuān)骨
B.碉堡(bǎo) 堡(bǔ)子 十里堡(bǎo) 烘焙(bèi)
C.俾(bǐ)众周知 裨(pí)将 裨(bì)益 髀(bì)肉复生
D.框(kuàng)框 粗犷(guǎng) 眼眶(kuàng) 沉疴(kē)
24.下列词语中加点字读音全错的一组是( )
A.秘书(bì) 呆(dāi)板 诸葛(gé)亮 骨(gǔ)干
B.从(cōng)容 潦(liǎo)草 姓任(rèn) 年轻气盛(chéng)
C.铜锈(xiù) 穿凿(záo) 洞穴(xué) 自作(zuò)自受
D.眯(mī)眼 妄(wǎng)图 指(zhī)甲 执拗(niù)
25.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A.坍(tān)塌 牵强(qiǎng) 锐不可当(dāng)
B.岿(kuī)然 缫(cháo)丝 为虎作伥(chāng)
C.长吁(xū) 浸渍(zé) 瞠(chēng)目结舌
D.聒(guō)噪 酗(xiōng)酒 户枢不蠹(dù)
26.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A.装帧(zhēn) 拙(zhuō)劣 风靡(mí)一时
B.甲胄(zhòu) 拯(chéng)救 封妻荫(yìn)子
C.靡(mí)费 饮(yǐn)马 怪石嶙峋(xún)
D.脖颈(gěng) 拎(līn)起 顺蔓(wàn)摸瓜
27.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A.纾(shū)难 炮(pào)制 大腹便(pián)便
B.屏(píng)息 遒(qiú)劲 未雨绸缪(móu)
C.愆(qiān)伏 沙碛(qì) 强(qiǎng)词夺理
D.讥诮(qiào) 嵌(qiàn)入 方枘(nà)圆凿
28.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A.挑(tiāo)拨 暂(zàn)时 瑕瑜互见(jiàn)
B.联袂(mèi) 执拗(niù) 悄然无声(qiǎo)
C.戏谑(xuè) 辞藻(zǎo) 号(hào)哭
D.亵(xiè)渎 属(shǔ)意 严惩(chéng)不贷
29.下列词语中加点的字,读音相同的一组是( )
A.间不容发 亲密无间 反间计 字里行间
B.分崩离析 分外妖娆 分道扬镳 知识分子
C.失魂落魄 丢三落四 大大落落 落枕
D.崭露头角 露天野营 揭露真相 凶相毕露
30.下列各组词语中加点字的读音,完全正确的一组是( )
A.鞭笞(tà) 剔(tī)除 庇(bì)护 长歌当(dàng)哭
B.角(jué)逐 瞭(liào)望 毗(pí)邻 睚眦(zì)必报
C.粗犷(guǎng) 歼(qiān)灭 悼(dào)念 恪(kè)守不渝
D.嫉(jì)妒 黜(chù)免 拯(zhěng)救 层见(jiàn)叠出
31.下列各组词语中加点字的读音,全都相同的一组是( )
A.纤绳 掀起 仙山琼楼 鲜为人知
B.剿除 姣好 脚踏实地 矫枉过正
C.推诿 猥琐 唯唯诺诺 委曲求全
D.颤栗 忏悔 胁肩谄笑 馋涎欲滴
32.下面词语中加点的字的注意,只有一个错误的一项是( )
A.应验(yīng) 挫伤(cuō) 沐猴而冠(guān) 箪食壶浆(sì)
B.瓜葛(gé) 摒弃(bìn) 半身不遂(suì) 闭门造车(chē)
C.孑孓(jié) 瑕瑜(yú)互见 澄清混水(chéng) 衣锦还乡(yī)
D.丰稔(niǎn) 夹道(jiā) 没齿不忘(mò) 不胜酒力(shèng)
33.下列各组词语中加点字,读音全都相同的一组是( )
A.匮乏 振聋发聩 溃不成军 功亏一篑
B.憔悴 鞠躬尽瘁 出类拔萃 猝不及防
C.蠕动 相濡以沫 生性懦弱 孺子可教
D.寒暄 喧宾夺主 煊赫一时 大肆渲染
34.下列词语中加点的字,读音全都相同的一组是 ( )
A.拮据 采撷 反诘 洁身自好
B.籍贯 学籍 慰藉 杯盘狼藉
C.句读 渎职 案牍 穷兵黩武
D.墓碣 孑遗 攻讦 桀犬吠尧
35.下面加点字的读音完全正确的一项是( )
A.湖浜bīng 皈依guī 浣溪沙wàn 骁勇善战xiāo
B.阻塞sè 逮捕dài 露马脚lòu 乳臭未干chòu
C.秦桧 huì 描绘huì 刽子手guì 人才荟萃huì
D.惨痛cǎn 开创chuàng 霎时间sà 崇尚自然chóng
36.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是 ( )
A.赏赉(lài) 歃(shà)血 物阜(fú)民丰
B.勾(gòu)当 掮(qián)客 自怨自艾(yì)
C.窈窕(tiǎo) 偎(wèi)依 唾(tuò)手可得
D.骄横(héng) 寥廓(kuò) 风声鹤唳(lì)
37.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A.击柝(tuò) 晕(yùn)车 焚膏继晷(guǐ)
B.校(jiào)正 间(jiān)隔 一蹴(cù)而就
C.刈(yì)除 口讷(nà) 杞(qǐ)人忧天
D.鸟瞰(kàn) 摞(luò)起 前倨(jū)后恭
38.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是 ( )
A.肯綮(qìng) 咆(páo)哮 自出机杼(zhù)
B.要(yào)挟 肇(zhào)祸 栉(zhì)风沐雨
C.伫(zhù)候 数(shǔ)落 越俎代庖(bāo)
D.荼(tú)毒 颤(chàn)栗 蛊(gǔ)惑人心
39.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A.哺(pǔ)育 对峙(zhì) 面面相觑(qù)
B.模(mú)样 歼(qiān)灭 广袤(mào)无垠
C.场(cháng)院 拓(tuò)片 一暴(pù)十寒
D.答(dā)应 症(zhēng)结 风流倜傥(tǎng)
40.下列各组词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )
A.窥伺(cì) 踝(huái)骨 衣冠(guān)禽兽 和衷共济(jǐ)
B.拮(jié)据 供(gōng)给 寡廉鲜(xiǎn)耻 焚膏继晷(guǐ)
C.蒙(méng)骗 订(dìng)正 大谬(miù)不然 繁文缛(rù)节
D.昏厥(jué) 蹊(xī)跷 垂涎(xián)三尺 深中肯綮(qìng)
41.下列各项加点字的读音完全相同的一组是 ( )
A.悲恸 悲痛 通红 捅娄子
B.炫耀 眩晕 绚丽 旋风
C.宿舍 住宿 一宿 星宿
D.朔风 溯源 塑料 簌簌
42.下列词语中加点的字,读音有错的一组是( )
A.芦苇(wěi) 腼腆(diǎn) 迷惘(wǎng) 漱(sù)口
B.俭(jiǎn)朴 惩(chéng)罚 伎俩(liǎng) 税(shuì)收
C.胡诌(zhōu) 聚歼(jiān) 关卡(qiǎ) 脚踝(huái)
D.鬼祟(suì) 干(gàn)练 讣(fù)告 睥(pì)睨
43.下列词语中加点的字,读音有错的一组是( )
A.发(fà)指 蜚(fēi)声文坛 反差(chā) 依偎(wēi)
B.憎恨(zēng) 铿(kēng)锵悦耳 相差(chà) 熏陶(táo)
C.干瘪(biě) 无耻谰(lán)言 秕(bǐ)谷 文雅(yǎ)
D.繁衍(yǎn) 滂(páng)沱大雨 精髓(suí) 侮辱(wū)
44.下列词语中加点的字,读音有错的一组是 ( )
A.玄(xuán)色 舷(xián)梯 目眩(xuàn) 泫(xuàn)然泪下
B.三峡(xiá) 脸颊(xiá) 惬(xiè)意 负箧(qiè)曳笈
C.忖(cǔn)度 衬(chèn)衫 村(cūn)庄 瑕瑜(yú)互见
D.揎(xuān)拳捋袖 渲(xuàn)染 煊(xuān)赫一时 喧(xuān)哗
45.下列词语中加点的字,读音全对的一组是 ( )
A.复辟(bì) 鞭辟(pì)入里 劈(pǐ)柴 癖(pì)好
B.徇(xùn)私 绚(xuàn)丽 上旬(xún) 峋嶙(xún)
C.讪(shàn)笑 修苫(zhàn) 搭讪(shān) 舢(shān)板
D.门框(kuàng) 眼眶(kuāng) 匡(kuāng)正 诓(kuāng)骗
46.下列词语中加点的字,读音全对的一组是 ( )
A.逶(wēi)迤 桅(wéi)杆 猥(wěi)琐 韦(wéi)编三绝
B.女红(gōng) 股肱(gōng) 拱(gǒng)形 觥(góng)筹交错
C.倾(qǐng)轧 亲(qīn)家 告罄(qìng) 公顷(qǐng)
D.昭(zhāo)然 号召(zhào) 沼(zhāo)泽 诏书(zhào)
47.下列词语中加点的字,读音有错的一组是 ( )
A.鹬蚌(yù bàng) 汞(gōng)元素 耄耋(mào dié) 狡黠(xié)
B.觊(jì)觎 棕榈(lǘ) 涮(shuàn)羊肉 天堑(qiàn)
C.瘸(qué)腿 蹊跷(qī qiāo) 命途多舛(chuǎn) 玉玺(xǐ)
D.纰(pī)漏 脚癣(xuǎn) 泥淖(nào) 偏裨(pí)
48.下列成语中加点字的读音全对的一组是( )
A.长歌当(dāng)哭 博闻强识(zhì) 殒(yǔn)身不恤 忸(niǒu)怩作态
B.脍(kuài)炙人口 扪(mén)心自问 深恶(wù)痛绝 余勇可贾(gǔ)
C.杀一儆(jǐng)百 锲(qiè)而不舍 矫(jiāo)揉造作 挈(qiè)妇将雏
D.诲(huǐ)人不倦 剑拔弩(nú)张 久而弥笃(dǔ) 前倨(jū)后恭
49.下列各组词语中,加点字的读音全都正确的一组是( )
A.砧板(zhēn) 关卡(kǎ) 风尘仆仆(pǔ)
B.吮吸(shǔn) 绮丽(qí) 厚古薄今(báo)
C.木讷(nà) 股肱(gōng) 猝不及防(zú)
D.靓瓦(liàng) 挟制(xié) 不容置喙(huì)
50.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是 ( )
A.赝品(yàn) 禅让(chán) 粳米(jīng) 龋齿(qǔ)
B.发酵(jiào) 粗糙(zào) 邂逅(hòu) 纰漏(pī)
C.瞻仰(zhān) 绦虫(tāo) 龟裂(jūn) 溘逝(kè)
D.偌大(nuò) 内讧(hòng) 歼灭(jiān) 涪陵(fú)
字音检测试题(一)答案
1.A【全解详析】A读音均读jīng; B 锲qiè,其余均读qì; C 分别读līn líng líng líng léng;D分别读yǔ gōu yǘ yú yǔ
2. D【全解详析】D读音均为yú;A搅、侥读jiǎo;B鹄读hú,其余均为gū;C赦读shè,其余均为sè.
3. C【全解详析】A项中“镞”读“zú”,其余都读“cù”;B项中“殷红”读“yān”,其余都读“yīn”;C项都读“shuò”;D项中“疑窦”读“dòu”,其余都读“dú”.
4.B 【全解详析】B全读qiào A“畸”读jī;其余读qí;C“殆”读dài,其余读yí;D“帷”读wéi;其余读huì.
5. D 【全解详析】 D均读mò.A依次读fēi fěi fěi fēi;B依次读yīng yíng yīng yǐng;C依次读zèng cèng zēng zēng.
6. C 【全解详析】 A都读作cuì;B读音为jǔ zǔ jǔ jǔ zū;C项读音分别为kōu ōu òu ǒu qū;D项读音为jīng jìng jìng jīng jīng.
7.D 【全解详析】A项中“剂”和“霁”均读jì;B项中“睑”和“俭”均读jiǎn;C项中“箪”和“殚”均读dān.
8.A 【全解详析】B项“盅”读gǔ,C项“挣”读zhèng,D项“凫”读fú.
9.C 【全解详析】A.跹xiān,其余读jiān;B.赎shú,其余读dú;C.都读zhì;D.僻pì,其余读bì.
10.D【全解详析】A.浃jiā; B.发酵jiào; C角jué色,翘qiáo首以待,气氛fēn.
11.C【全解详析】C依次读为jì chān qù guī
12.A【全解详析】A均读shèng ; B项依次读hèng héng héng héng héng ; C项依次读shí shí shè shí shí ;D项依次读wén wěn wěn wěn wén.
13. B【全解详析】A熏陶(táo) C漂(piǎo)洗 D 粘(zhān)连.
14.B【全解详析】A“盥”guàn,其它读huàn C“隘”ài,其它读yì D“谄”chǎn,其它读 xiàn.
15.C【全解详析】依次为qiàn、liàng、jìng
16.D【全解详析】D分别为xiāo、jiào、xiāo、xiào.
17.B 【全解详析】A 项沮jǔ;咀jǔ;C项 估gū、沽gū;D项嗔chēn、瞋chēn.
18.C【全解详析】C伛yǔ
19.C【全解详析】A项缀zhuì;辍、啜chuò;掇duō;B项绷脸běng;蹦bèng;崩、绷带bēng;C项 依次为:zuō、zhá、zuò、zuó;D项蹉、磋cuō;嗟jiē;差cī
20.A【全解详析】A项全部都读dèng;B项淬cuì;卒zú;猝cù;悴cuì;C项竿、杆、干均为gān;旰gàn;D项媪ǎo;晕yùn;氲yūn;愠yùn.
21.A【全解详析】B项妨fáng;坊fang;妨fáng;C项 载zài;角力 读jué;D项“混水摸鱼”的“混”同“浑”读hún.
22.B 胝zhī
23.B B十里堡pù
24.B A项秘mì 葛gě; B项从cóng 潦liáo 任Rén 盛shèng C项作zuō; D项眯mí 妄wàng 指zhǐ
25.A B项缫sāo 渍zì 酗xù
26.D【全解详析】A项靡mǐ,B项拯zhěng,C项饮yìn.
27.C【全解详析】A项炮páo,B项屏bǐng,D项枘ruì
28.B【全解详析】A项挑tiǎo,C项号háo,D项属zhǔ
29.D【全解详析】A项反间计、亲密无间均为jiàn,余为jiān,B项分外妖娆、知识分子均为fèn,余为fēn,C项失魂落魄luò、丢三落四là、大大落落luō、落枕lào).D,lǜ
30.B【全解详析】 A项笞chī;C项歼jiān;D.项嫉jí,层见叠出xiàn.
31.C【全解详析】 C项全部都读wěi;A项掀、仙均为xiān,纤绳qiàn,鲜xiǎn;B项剿、脚,矫都读jiǎo,姣读jiāo;D项依次为:zhàn、chàn、chǎn、chán.)
32.D【全解详析】D rěn.A项应yìng,挫cuò,冠guàn;B项摒bǐng,遂suí,C项孓jué,衣yì.
33.A【全解详析】B项悴、萃、瘁均为cuì;猝cù.C项孺、蠕、濡均为rú;懦读nuò.D项暄、喧、煊均为xuān;渲读xuàn.
34.D【全解详析】A项撷xié,余为jié;B项藉jiè,余为jí;C项读dòu,余为dú
35.C【全解详析】A项浜bāng;浣huàn.B项臭xiù.D项霎shà.
36.B【全解详析】A项阜fù,C项偎wēi,D项横hèng.
37.A【全解详析】B项间jiàn,C项讷nè,D项倨jù
38.A【全解详析】B项要yāo,C项庖pāo,D项颤zhàn.肯綮qǐng
39.D【全解详析】A项哺bǔ,B项歼jiān,C项拓tà.
40.B【全解详析】A项伺sì、济jì,C项蒙mēng,D项綮qìng,蹊跷qī.
41.B【全解详析】A项捅tǒng;C项一宿xiǔ,星宿xiù,余为sù;D项朔shuò,余为sù).
42.A【全解详析】A腆tiǎn、漱shù.
43.D 【全解详析】D滂pāng、髓suǐ、侮wǔ
44.B【全解详析】B颊jiá、惬qiè
45.B【全解详析】 A项癖pǐ,C项苫shàn,搭讪shàn,项D眶kuàng.
46.A【全解详析】B项觥gōng,C项倾qīng、亲qìng,D项沼zhǎo.
47.A【全解详析】A汞gǒng、黠xiá.
48.B【全解详析】A项当dàng、忸niǔ,C项矫jiǎo,D项诲huì、弩nǔ、倨jù.
49.D【全解详析】A项关卡qiǎ,仆pú;B项绮yǐ丽,厚古薄bó今;C项木讷nè,猝cù不及防.
50.C【全解详析】A项禅shàn让;项B粗糙cāo;D项偌ruò大

日晕拼音(七):

作业本忘带回家了,我可以去打印.

太牛了,我看看啊,
1.读下面这段文字,根据拼音写出汉字.
天上的云,真是姿态万千,变化无常.它们有的像羽毛,轻轻地飘在空中,有的像鱼lin ( ),一片片整整齐齐的排列着;有的像羊群,来来去去;有的像一床大棉被,严严实实地盖住了天空,还有的像峰luan ( ),像河流,像雄狮,像奔马……它们有时把天空点zhui ( )得很美丽,有时又把天空long ( )罩得很阴森.
2.选择恰当的词语填写在下列句子中的横线上.
(1)乌云 了天空.(长满 弥漫 摆满)
(2)云块四周 出金黄的光辉.(散发 挥发 蒸发)
(3)卷云丝丝缕缕的 着.(飘动 浮动 漂浮 )
(4)积云都在上午出现,午后最多,傍晚渐渐 .(消失 消散 疏散)
3.在方框中填上恰当的标点符号.
刚才还是白云朵朵【 】一霎间却又是乌云密布【 】大雨倾盆【 】
还有阅读理解我真打不下去了,我也是初一的,作业也有没带回家的时候,吸取个教训等等再看看能不能打完给你,qq:1269397452
阅读下面的文字,完成4-11题.
(1)
我们还可以根据云上的光彩现象,推测天气的情况.在太阳和月亮的周围,有时会出现一种美丽的七彩光圈,里层是红色的,外层是紫色的.这种光圈叫做晕.日晕和月晕常常产生在卷层云上,卷层云后面的大片高层云和雨层云,是大风雨的征兆.所以有“日晕三更雨,月晕午时风”的说法.说明出现卷层云,并且伴有晕,天气就会变坏.另有一种比晕小的彩色光环,叫做“华”.颜色的排列是里紫外红,跟晕刚好相反.日华和月华大多产生在高积云的边缘部分.华环由小变大,天气趋向晴好.华环由大变小,天气可能转为阴雨.夏天,雨过天晴,太阳对面的云幕上,常会挂上一条彩色的圆弧,这就是虹.人们常说:“东虹轰隆西虹雨.”意思是说,虹在东方,就有雷无雨;虹在西方,将有大雨.还有一种云彩常出现在清晨或傍晚.太阳照到天空,使云层变成红色,这种云彩叫做霞.朝霞在西,表明阴雨天气在向我们进袭;晚霞在东,表示最近几天里天气晴朗.所以有“朝霞不出门,晚霞行千里”的谚语.
4.上文主要介绍了什么内容?请用简洁的语言概括.
5.根据上文内容,说说晕和华分别是什么.
(1)“晕”是 的光圈.
(2)“华”是 的光环.
6“.晕”和“华”都是天气的预兆,关于晕,有“日晕三更里,月晕午时风”的说法.请根据文意.用简短的句子概括出与“华”与天气变化的关系.
7.作者引用了不少谚语,你觉得有什么作用/

日晕拼音(八):

日子 的英文怎么写

 日
 [拼音] [ri]
 the sun
 a daily
 the daytime
 a day
 【英】(学校、机构等接待公众参观的)开放日,接待日
 open day
 按日或小时计酬的工作;日班的工作
 daywork
 华盛顿诞辰纪念日
 Washington " s Birthday ( February 22 ,formerly observed to commemorate the birth of George Washington in 1732 .This holiday is now included in the observances of Presidents " Day )
 【日】再会
 sayonara
 = per day 每日,按日
 p.d.
 = Sunday school 【宗】主日学校
 S.S.
 速霸陆 (中日合作出产的轿车品牌名)
 Subaru
 日晕
 [ Meteorology ] solar halo ; solar flare
 【主美】日杂店(售食品、香烟等营业至夜深的小店)
 minimart
 【英】季度(结帐)日
 quarter day
 【医】五日热
 quintan
 【航空】"和平"号空间站 (它是前苏联第三代载人空间站,也是人类历史上的第 9 座空间站,被誉为"人造天宫".它的设计工作始于 1976 年,1986 年 2 月 20 日发射升空.15 年来,它总共绕地球飞行了 8 万多圈,行程 35 亿公里,于 2001 年 3 月 23 日坠毁于太平洋.)
 Mir
 闰日
 a leap day ; an intercalary day
 束紧腰带度日
 [ Figurative ] to tighten one " s belt
 日环食
 a solar eclipse
 整日处理琐碎案牍工作之人
 pen-pusher
 交割限期日
 a contango day
 圣三主日
 Trinity Sunday
 世界环境日
 World Environment Day ( June 5th )
 【医】(虹膜)三白症(日文:san 三,haku 白)
 sanpaku
 = gallons per day 加仑/日
 g.p.d.
 清算日
 settlement day
 野外科学活动日
 field day
 星,恒星;(日、月等)天体
 star

日晕拼音(九):

阅读文段,回答问题。
 灰尘大多具有吸湿性能。空气中的水蒸气必须依(付 附)在灰尘上才能凝(洁 结)成小水滴。这样,当空气中的水蒸气达到饱 (hè  hé)时,分 (sàn  sǎn)的水(气 汽)便依(付 附)着灰尘而形成稳定的水滴,可以在空中长时间地飘浮。假如空中没有灰尘,地面上的万物都将是湿漉漉的。更严重的是,天空中难以形成云雾,也难以形成雨、雪来调节气(侯 候)。从地面蒸发到大气中的水汽逐渐增加,大气中的相对湿度不断上升,就会影响生物的生存。此外,由于这些小水滴对阳光的折射作用□才会有晚(暇 霞)朝晖□闲云迷雾□彩虹日晕等气象万千的自然景色□假如空中没有灰尘□大自然将多么单调啊□
1.从括号里选择正确的字,用“√”标出。
2.用“\”划去加粗字的错误读音。
3.在“□”里填入恰当的标点符号。
4.给下列多音字注音并组词。
晕_____( )  折_____( )
 _____( )   _____( )
5.照样子写词语。
(1)湿漉漉:__________ __________ __________ __________
(2)气象万千(含有数字的成语,数字位置不限):
__________ __________ __________ __________
6.这段主要写了什么内容?
_____________________________________________________________

1.附 结 汽 附 候 霞
2.划去:hè sǎn
3.,、、。,!
4.yūn 晕倒 yùn 月晕 zhé 折断 shé 折本(组词不唯一)
5.(1)白茫茫 喜盈盈 美滋滋 乐呵呵
 (2)万紫千红 七上八下 九牛一毛 三心二意(组词不唯一)
6.灰尘大多具有吸湿性能。有了灰尘,大自然才多姿多彩。(意思对即可)

本文来源:https://www.szjs-mold.net/rz/166125/

扩展阅读文章

推荐内容

数字美文网 https://www.szjs-mold.net

Copyright © 2002-2018 . 数字美文网 版权所有 京ICP备11356960号

Top